2003 Photos

17. Rosh Hashanah @ Grandma

Grandma Renne, Louis & JillLouis

Jill & Louis

Jill, Louis & Howard

Jill, Louis & HowardJill, Louis & Howard

Louis, Jill & LaurenLauren & Allison

Allison, Louis & LaurenAllison, Louis & Lauren

Howard & Jill

Howard & Jill

Howard & JillAllison & Lauren

Grandma Renee, Lauren, Louis, Allison & CarrieLouis

Lauren & SteveJill, Lauren & Steve

Louis & Lauren

17. Rosh Hashanah @ Grandma


Main Photo Home Page

Web Site Home Page
2003 Photo Home Page
Howard & Jeffrey Parnes